Realizace projektu OPVVV

 

logo_sablony_OP_VVV

Realizace projektu OPVVV

Číslo výzvy: 02_16_022
Název projektu: Šablony v Základní škole Pozlovice
Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0001982
Číslo jednací projektu: MSMT-30664/2016
Rozpočet projektu: 350 533,00 Kč
Termín realizace: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2018

 

Zvolené šablony:

 1.  II/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
 • Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
 • Inkluze
 1. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin
 • Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
 • Čtenářská gramotnost
 • Matematická gramotnost
 1. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 56 hodin
 • Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
 • Cizi jazyk: angličtina

 4. Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ

 • Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních škol v oblasti podpory rozvoje základních gramotností – čtenářské gramotnosti a matematické gramotnosti (dále jen „ČG“ a „MG“), v dovednostech vzdělávat heterogenní kolektivy a poskytovat podporu žákům s potřebou podpůrných opatření.
 • Vybrána varianta Čtenářská gramotnost
 1. Tandemová výuka na ZŠ
 • Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních škol (a budoucích pedagogů) v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností (ČG a MG) a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.
 1. Čtenářský klub pro žáky ZŠ
 • Cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.
 1. Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
 • Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

 8. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 • Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.