Správný táta kope s náma – Den otců

Po úspěšném prvním ročníku vás opět zveme na jedinečný fotbalový turnaj mezi třídami! Fotbalový tým tvoří smíšené družstvo rodičů a dětí z jedné třídy.

Navíc jsme pro všechny děti, ať už hrají nebo ne, připravili pestrý doprovodný program plný her a soutěží. Přijďte si užít den plný sportu, zábavy a nezapomenutelných zážitků. Přijďte fandit a bavte se s námi!

Akce se koná 14. 6. 2024 od 15:30 na fotbalovém hřišti SK Pozlovice.

ZÁPIS K PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Základní škola a Mateřská škola Pozlovice oznamuje, že v pondělí 29. dubna 2024 proběhne zápis dětí k plnění povinné školní docházky. Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018 a dětí s odkladem povinné školní docházky.
Budoucí žáčky přivítáme v ZŠ Pozlovice v době od 13.00 do 17.00 hod. 

Prosíme rodiče, aby s sebou přinesli rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a vyplněný zápisní list. Dokumenty jsou ke stažení zde: žádost_o_přijetí a zápisní_list_žáka. Pro děti z MŠ Pozlovice budou tyto dokumenty nachystány v mateřské škole.

Pokud jsou rodiče rozhodnuti, že budou žádat o odklad povinné školní docházky, je vhodné předložit řediteli školy žádost o odklad povinné školní docházky, ke které musí být doloženo doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (dětského lékaře) nebo klinického psychologa. Pokud v den zápisu budou tyto dokumenty předloženy řediteli školy, může být odklad povolen již v termínu zápisu tedy 29. dubna 2024. Žádost o odklad povinné školní docházky zde: žádost_o_odklad

 

Kritéria pro přijetí:

  1. kritérium: Trvalý pobyt dítěte v městysu Pozlovice – spádová oblast Základní školy a Mateřské školy Pozlovice. Toto kritérium vychází přímo ze školského zákona. Děti, které mají trvalý pobyt v Pozlovicích, mají při přijímání dětí do školy přednost před ostatními uchazeči.
  2. kritérium: Dítě, jehož sourozenec navštěvuje ZŠ a MŠ Pozlovice. Je pro nás důležité, aby rodiče měli možnost svěřit své děti jednomu školskému zařízení. 
  3. kritérium: Trvalý pobyt dítěte mimo městys Pozlovice.

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. Nejprve se vyberou děti splňující kritérium č. 1, dále děti splňující kritérium č. 2 atd. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem Přijato bude max. 30 žáků.