Členové

Od roku 2006 byla v naší škole zřízena školská rada, která se ve své činnosti řídí ustanovením § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Školská rada při ZŠ Pozlovice, příspěvkové organizaci, má v současné době šest členů:

Členové školské rady
Za pedagogické pracovníky    

PaedDr Mgr. Ivana Dědková            ivana.dedkova@zspozlovice.cz
Mgr. Lucie Kropáčová lucie.kropacova@zspozlovice.cz

 
Za oprávněné voliče               

Jana Rajznauerová          janamalanikova@hotmail.com
Eva Škodová

 
Za zřizovatele                              

Ing. Marek Lukács                  
Tomáš Martinec                  tom.martinec@iol.cz

 

Předseda školské rady:  Ing. Marek Lukács

Zapisovatelka jednání ŠR: PaedDr. Mgr. Ivana Dědková

Školská rada zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Na základě § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. školská rada:

1. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
2. schvaluje školní řád
3. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
4. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
5. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
6. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce
8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní
správu ve školství a dalším orgánům státní správy (Zákon č.561/2004 Sb.)